Αρχική Δ.Ο.Β Ανακοινώσεις Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΠ: 14/08-06-2023) για Συμμετοχή...

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΠ: 14/08-06-2023) για Συμμετοχή στο Έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε σύγχρονες δεξιότητες στις βιομηχανικές εφαρμογές, στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας βιομηχανικών προϊόντων και προϊόντων μεταποίησης βάμβακος» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5035168

Σχετικά με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης του ανωτέρω έργου, που υλοποιείται στα πλαίσια του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους, αναρτήθηκε ο Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων έγινε από την Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων, όπως ορίστηκε με την εγκεκριμένη Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος (Π.Ε.Ε.Ε.Β.) , η οποία κοινοποίησε τις τελικές καταστάσεις των προσωρινών αποτελεσμάτων στον Δικαιούχο φορέα προς ανάρτηση, σύμφωνα με την από 27/07/2023 απόφαση του Δ.Σ. της  Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος.

Οι μη επιλεγέντες υποψήφιοι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων έως την Τετάρτη 09/08/2023 και ώρα 23:59.

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται με κατάλληλη τεκμηρίωση στο e-mail: 110peeev@gmail.com  (και μόνο εκεί).

Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις στα πλαίσια της ορθής αξιολόγησης των δεδομένων και θα αποφανθεί επί των αντιρρήσεων εντός προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία λήξης των ενστάσεων.

Οι καταστάσεις κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης παρουσιάζονται ανά διοικητική περιφέρεια με τον αναγραφόμενο ΚΑΥΑΣ (Κωδικός που έχει εξαχθεί από το σύστημα), καθώς και με κατάλληλη κωδικοποίηση της ταυτότητας τους, προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

Για να δείτε τους πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα της με Ενδιαφέροντος (ΑΠ: 14/08-06-2023) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε ΕΔΩ

Exit mobile version
Μετάβαση στο περιεχόμενο