Αρχική Βαμβάκι Ειδήσεις-Νέα Αποτελέσματα συνάντησης επιτροπής Κοινής Οργάνωσης Αγορών-Προώθηση γεωργικών προϊόντων

Αποτελέσματα συνάντησης επιτροπής Κοινής Οργάνωσης Αγορών-Προώθηση γεωργικών προϊόντων

ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Οργανική Μονάδα Αγροτικού Τομέα
Αρμόδιος: Β. Ξανθόπουλος

 Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα:  Αποτελέσματα της συνάντησης της Επιτροπής Κοινής Οργάνωσης Αγορών – Προώθηση Γεωργικών Προϊόντων (Βρυξέλλες, 25.10.2019)

Στις 25 Οκτωβρίου έλαβε χώρα η συνάντηση της Επιτροπής Κοινής Οργάνωσης Αγορών – Προώθηση Γεωργικών Προϊόντων. Από τα θέματα συζήτησης συγκρατούνται τα εξής:

1.1. Παρουσίαση και ψηφοφορία επί του σχεδίου Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής ετήσιο  πρόγραμμα έτους 2020 για μέτρα προώθησης αγροτικών προϊόντων σε εσωτερική αγορά και τρίτες χώρες.

Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο Εκτελεστικής Απόφασης ετήσιου προγράμματος προώθησης αγροτικών προϊόντων,  για το 2020. Το σύνολο του προϋπολογισμού (απλά προγράμματα + πολυπρογράμματα + ενέργειες με πρωτοβουλία της Επιτροπής) ανέρχεται σε 200,9 εκ. ευρώ, περίπου ίσο σε σχέση με πέρυσι. Από αυτά, τα 100 εκ. ευρώ προορίζονται για τα απλά προγράμματα (ποσό ίσο με το περυσινό), με σαφή προτεραιότητα στα προγράμματα που αφορούν στις τρίτες χώρες. Τα 91,4 εκ. ευρώ προορίζονται για τα πολυπρογράμματα (ποσό μειωμένο κατά 0.2 εκ. σε  σχέση  με  το αντίστοιχο περυσινό), με ίση κατανομή για εσωτερική αγορά και τρίτες χώρες. Τέλος, 9,5 εκ. ευρώ προορίζονται για ενέργειες προώθησης που γίνονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής. Για τον καθορισμό του ετήσιου προγράμματος 2020 λήφθηκαν υπόψη: α)  οι ειδικοί στόχοι του κανονισμού 1144/2014, β) οικονομικά στοιχεία και μελέτες αγοράς για  τις  τρίτες  χώρες  (υπάρχουσες  ή αναδυόμενες αγορές), οι μακροοικονομικές αναλύσεις για την προβλεπόμενη αύξηση των εισαγωγών, γ) οι συνεισφορές και προτάσεις διάφορων ενδιαφερομένων μερών, δ) τα αποτελέσματα προηγούμενων προκηρύξεων .

Γαλλία, σε παρέμβασή της, αναφέρθηκε σε ζημιές που έχουν υποστεί οι παραγωγοί αμπελο­οινικού τομέα της χώρας, αλλά και όλης της ΕΕ, από τα πρόσφατα δασμολογικά μέτρα, ύψους έως 7,5 δισ. δολαρίων, που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ σε μια σειρά προϊόντα της Ένωσης (και αγροτικά), ως αντίποινα για παράτυπες επιδοτήσεις της αεροναυπηγικής εταιρείας Airbus. Γαλλία σημείωσε ότι το ζήτημα συζητήθηκε σε πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Αλιείας (14-15/10), όπου και τέθηκε από πλευράς της το θέμα της άμεσης λήψης όλων των δυνατών μέτρων ανακούφισης του κλάδου, μεταξύ αυτών και ανάπτυξης στοχευμένων  μέτρων προώθησης  για προϊόντα των κλάδων που έχουν πληγεί.

Τη  θέση τηc Γαλλίας υποστήριξαν οι χώρες Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία και Πορτογαλία. Επιτροπή απάντησε ότι, στο πρόσφατο συμβούλιο Υπουργών, ο Επίτροπος κ. Hogan αναφέρθηκε στη δυνατότητα χρήσης των προγραμμάτων προώθησης αγροτικών προϊόντων ως μέτρων ανακούφισης των παραγωγών αγροτικών προϊόντων που πλήττονται από τους αμερικανικούς δασμούς.  Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό που προέχει, στην παρούσα φάση, είναι η ψήφιση της Εκτελεστικής Απόφασης και στη συνέχεια μπορούν να εξεταστούν πιθανά μέτρα στήριξης των κλάδων που πλήττονται. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται η χρήση μέρους των κονδυλίων για προγράμματα προώθησης με πρωτοβουλία της Επιτροπής  (9,5 εκ. ευρώ), ενώ, ενδεχομένως, να γίνει χρήση του άρθρου 219 (μέτρα κατά της διατάραξης  της  αγοράς)  και  του  άρθρου  221  (μέτρα  για  την  επίλυση ειδικών  προβλημάτων)  του Κανονισμού  1308/2013. Επίσης, Επιτροπή παρότρυνε τα κ-μ που έχουν πληγεί περισσότερο  από τους αμερικανικούς  δασμούς να φροντίσουν να ευαισθητοποιήσουν,  μέσω των εκδηλώσεων ενημέρωσης  “Infodays”, τους υποψήφιους αιτούντες, ώστε μέρος των προγραμμάτων προώθησης που αφορούν τρίτες χώρες να κατευθυνθεί προς τη στήριξη πληγέντες προϊόντων που εξάγονται στις ΗΠΑ. Επιτροπή  δεσμεύτηκε να παρακολουθεί στενά το ζήτημα και θα επανέλθει σε επόμενη συνάντηση.

Κατά την ψηφοφορία  που ακολούθησε, ένα κ-μ ήταν απόν (ΗΒ), δύο κ-μ απείχαν (Γαλλία, Τσεχία) και 25 κ-μ ψήφισαν θετικά (72.0% πληθυσμού ΕΕ). Ως εκ τούτου, διατυπώθηκε θετική γνώμη της Διαχειριστικής Επιτροπής για το εν λόγω σχέδιο Εκτελεστικής Απόφασης, η οποία θα υιοθετηθεί από την Επιτροπή εντός του Νοεμβρίου. Τέλος, Επιτροπή ζήτησε από όσα κ-μ δεν έχουν αποστείλει ετήσιες εκθέσεις προγραμμάτων προώθησης, με χρόνο έναρξης τα έτη 2017 και 2018, να το πράξουν άμεσα.

2.1 Παρουσίαση υφιστάμενων προγραμμάτων προώθησης με πρωτοβουλία της Επιτροπής

Επιτροπή παρουσίασε την εξέλιξη προγραμμάτων προώθησης που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία της. Όσον αφορά τα προγράμματα ενημέρωσης για τα πρότυπα τροφίμων,  αναφέρθηκε ότι ολοκληρώθηκε το σχετικό πρόγραμμα στην Ινδία (Οκτώβριος), ενώ επίκεινται τα προγράμματα σε Κολομβία και Ν. Αφρική . Σε ότι αφορά στα προγράμματα ενημέρωσης για αγροτικά προϊόντα, καθώς και συμμετοχή σε εκθέσεις, υπήρξαν  πρόσφατες σχετικές δράσεις σε Μ. Ανατολή, Κίνα, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη και Καναδά . Επίκεινται δράσεις, για το επόμενο έτος, για τις ίδιες γεωγραφικές περιοχές. Επιτροπή  ενημέρωσε ότι θα αναρτηθεί στο circabc σχετική πρόσκληση, για συμμετοχή φορέων από τα κ-μ σε μια σειρά εκθέσεων όπου θα εκτεθούν ενωσιακά προϊόντα .

2.2 Infodays

Επιτροπή ανέφερε ότι, μετά την υιοθέτηση του προγράμματος προώθησης για το έτος 2020, ήρθε η ώρα για τη διενέργεια ενημερωτικών  σεμιναρίων indodays στα κ-μ. Επιτροπή  παροτρύνει κ-μ να οργανώσουν σχετικά σεμινάρια, που να στοχεύουν κυρίως στα πολυπρογράμματα, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των υποψηφίων αιτούντων. Επιτροπή θα αποστείλει στα  κ-μ  ηλεκτρονικό μήνυμα στις εθνικές γλώσσες, προκειμένου να διαχυθεί στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό συμφεροντούχων. Επίσης, Επιτροπή ανέφερε ότι θα διοργανώσει infoday, στις 30/1/2020, στις Βρυξέλλες και θα υπάρξει σχετική  ανάρτηση πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της CHAFEA. Στην εκδήλωση αυτή παροτρύνονται τα κ-μ (υπήρξε ειδική αναφορά στην Ελλάδα) να παρουσιάσουν αποτελέσματα από τριετή προγράμματα  που έχουν ολοκληρωθεί πρόσφατα.

2.3 Αξιολόγηση της πολιτικής  προώθησης  αγροτικών προϊόντων

Επιτροπή ανέφερε ότι θα αποσταλεί στα κ-μ, μέσω του circabc, ηλ. μήνυμα (με συνημμένο ερωτηματολόγιο) των εταιριών Deloitte, Coffey και Ipsos, στις οποίες η DG AGRI έχει αναθέσει τη διεξαγωγή μελέτης αξιολόγησης της πολιτικής προώθησης αγροτικών προϊόντων της ΕΕ. Στόχος της μελέτης είναι να εξετάσει τη συνάφεια, τη συνοχή, την αποτελεσματικότητα, την αποτελεσματικότητα και την προστιθέμενη αξία της  μεταρρυθμισμένης πολιτικής της ΕΕ για την αγροτική προώθηση. Στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης θα αξιολογηθούν τα μέτρα ενημέρωσης και προώθησης σχετικά με τα αγροτικά προϊόντα που εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και τις τρίτες χώρες, που  χρηματοδοτήθηκαν από το 2016 έως το 2019. Με βάση τα ευρήματά μας, η μελέτη θα καταλήξει σε συμπεράσματα σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και θα παρέχει ακριβείς και πρακτικές συστάσεις για μελλοντικές εργασίες.

Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινής Οργάνωσης Αγορών – Προώθηση Γεωργικών Προϊόντων προσδιορίζεται για τις 19/6/2020.

Exit mobile version
Μετάβαση στο περιεχόμενο