Απρίλιος, 9, 2020
Αρχική Βαμβάκι Ειδήσεις-Νέα Διευκρινίσεις αναφορικά με την επιβολή προστίμων για παραβάσεις ΦΠΑ του άρθρου 58Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4410/2016 (Α΄ 141), (10/10/2016)