Έργο ξένες ύλες παρτίδων σύσπορου βάμβακος 2017-2018

143

Πορεία εκτέλεσης του έργου ξένων υλών σε ποσοστό 0,5% των παρτίδων σύσπορου βάμβακος για την περίοδο 2017-2018 από το Εθνικό Κέντρο Ταξινόμησης Βάμβακος.

Ξένες ύλες παρτίδων 2017-2018