Άρθρο του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Βάμβακος στο περιοδικό του AFCOT

388

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Βάμβακος (European Cotton Alliance – ECA) κ. Αντώνης Σιάρκος, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της Συμμαχίας στο περιοδικό που εκδίδει ο Γαλλικός Σύνδεσμος Βάμβακος (AFCOT) και τις οποίες μπορείτε να αναγνώσετε (γαλλικά και αγγλικά) στον σύνδεσμο https://afcot.org/brochure/2020/48/ (σελ. 49-53).