Απρίλιος, 21, 2024

Παρουσίαση ΔΟΒ

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος (ΔΟΒ)
αποτελούμενη από παραγωγούς και εκκοκκιστές, συστήθηκε το 2016 και εγκρίθηκε με την απ’ 29-02-2016/1178/25334 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με κύριο στόχο την ανάπτυξη της βαμβακοκαλλιέργειας με την παραγωγή βάμβακος προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς με επικαιροποίηση των μεθόδων καλλιέργειας και ανάπτυξη των στρατηγικών εμπορίας μέσα από συστήματα πιστοποίησης της ποιότητας καθώς το βαμβάκι αποτελεί ένα από τα πρώτα εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας μας.

Σκοπός
της ΔΟΒ είναι η διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών διεπαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών της, η προώθηση και βελτίωση της βαμβακοκαλλιέργειας, για ποσοτική και ποιοτική παραγωγή στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις χρησιμοποιούμενες σύγχρονες μεθόδους, η εμβάθυνση της γνώσης για την οργάνωση της παραγωγής και εμπορίας του προϊόντος βάμβακος και πιστοποίηση της ποιότητάς αυτού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, χωρίς η ίδια να ασκεί οποιαδήποτε κερδοσκοπική δραστηριότητα (άρθρο 2 παρ.1).

Η υλοποίηση του σκοπού της επιτυγχάνεται:

 • Οι δράσεις της να έχουν ως στόχο το κοινό συμφέρον
 • Να υπάρχει συνεχής ενημέρωση των παραγωγών για τις εξελίξεις του προϊόντος βάμβακος σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο
 • Βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος
 • Συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Ταξινόμησης Βάμβακος
 • Προώθηση των παραγόμενων προϊόντων
 • Συμμετοχή σε επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα
 • Ενημέρωση των Φορέων και των Βαμβακοπαραγωγών για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος μέσω ημερίδων ανά Π.Ε.

Οι μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες που ασκεί, είναι:

 • Ο συντονισμός του τρόπου διάθεσης του βάμβακος στην αγορά με βάση τις πραγματικές ανάγκες της, αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος και στην προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών.
 • Η σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες.
 • Η ανάπτυξη εμπορικών στρατηγικών για την προώθηση του βάμβακος μέσω καθεστώτων πιστοποίησης της ποιότητας.
 • Η επικαιροποίηση των μεθόδων και των μέσων για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Ταξινόμησης Βάμβακος.
 • Η εκπόνηση ερευνών και μελετών της αγοράς.
 • Η ταξινόμηση των παραγόμενων προϊόντων.
 • Η διαρκής ενημέρωση των μελών της γύρω από τις εξελίξεις του προϊόντος βάμβακος σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο.
 • Η εφαρμογή μεθόδων, στη χρήση μέσων, στην εκπόνηση, διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος του βάμβακος.
 • Η προώθηση μεθόδων παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον.
 • Η εφαρμογή των μέτρων, που προβλέπει ο Κανονισμός (Ε.Ε) 1307/2013.
 • Η συμμετοχή στα αναπτυξιακά προγράμματα.

Από την ημέρα της ίδρυσής της έχει καταφέρει να παράξει έργο στοχευμένο με κύριο σκοπό της που δεν είναι άλλος από την αύξηση της προστιθεμένης αξίας του προϊόντος και την βελτίωση της ελληνικής βαμβακοκαλλιέργειας προς όφελος όλων ενισχύοντας αρκετές δράσεις που προάγουν την αξία της βαμβακοκαλλιέργειας.

Στα πλαίσια αυτά η ΔΟΒ:

 • Ελέγχει το 1% της ποιότητας του Ελληνικού Βάμβακος
 • Ελέγχει τις σποροπαραγόμενες ποικιλίες στην Ελλάδα
 • Ελέγχει τις ξένες ύλες στο σύσπορο βαμβάκι, με σκοπό την πάταξη της συλλογής με μηχανές απογύμνωσης βάμβακος, τις γνωστές σε όλους stripper
 • Ενημερώνει μέσω εκδηλώσεων, ανά την Ελλάδα, τα αποτελέσματα των παραπάνω προγραμμάτων
 • Προωθεί προς όλους τους αρμόδιους φορείς επιστολές – παρεμβάσεις αναφορικά με το βαμβάκι
 • Συμμετέχει στην Ομάδας Εργασίας Βάμβακος
 • Συμμετέχει στην Τεχνική Επιτροπή για τη σύνταξη σχεδίων Προτύπων και Κατευθυντήριων Οδηγιών που αφορούν στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
 • Συμμετέχει με εκπροσώπους της σε όλα τα σημαντικά συνέδρια, εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα για την προώθηση του βαμβακιού

Πραγματοποιεί συναντήσεις κυρίως με εκπροσώπους του ΥΠΑΑΤ, του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, του ΟΠΕΚΕΠΕ και όλων των σχετικών φορέων της αλυσίδας σχετικής με τον κλάδο του βαμβακιού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο