ΔΟΒ-ΠΕΕΕΒ: Τα σχέδια για το 2020

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΚΟY, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΟΒ
Τα σχέδια για το 2020

μάρκου βασίλης πρόεδρος ΔΟΒ
διεπαγγελματική οργάνωση βάμβακος

“Ανάταξη της βαµβακολλιέργειας, για ποσοτική και ποιοτική παραγωγή”

Η Διεπαγγελµατική Οργάνωση Βάµβακος (ΔΟΒ) επανασυστήθηκε το 2016, αποτελούµενη από τους βαµβακοπαραγωγούς όλης της χώρας, µέσω των εκπροσώπων τους και των Ελλήνων εκκοκκιστών. Όλα τα µέλη της προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αµισθί και λαµβάνουν τις αποφάσεις τους οµόφωνα.

Σκοπός της είναι η προώθηση και η βελτίωση της βαµβακοκαλλιέργειας, για ποσοτική και ποιοτική παραγωγή στην Ελλάδα, µέσω φιλοπεριβαλλοντικών καλλιεργητικών πρακτικών, πιστοποιηµένης καλλιέργειας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας η µείωση του κόστους και η ανάπτυξη των εµπορικών στρατηγικών για την προώθηση του βάµβακος µέσω καθεστώτων πιστοποίησης και ποιότητας, προκειµένου να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία του προϊόντος µε τελικό αποδέκτη τον παραγωγό, η διαρκής ενηµέρωση των µελών της για τις εξελίξεις στο προϊόν, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η εκπόνηση ερευνών και µελετών για το προϊόν και την αγορά, και όλα τα ανωτέρω χωρίς να ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα.

Σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Ταξινόµησης του ΕΛΓΟ-«Δήµητρα»:

1. Υλοποιούµε µε έλεγχο το 1% της ποιότητας του παραγόµενου ελληνικού βάµβακος.
2. Ελέγχουµε τις σποροπαραγόµενες ποικιλίες στην Ελλάδα, µε τη στήριξη της Ένωσης Ελλήνων Σποροπαραγωγών.
3. Ελέγχουµε τις ξένες ύλες στο σύσπορο βαμβάκι.
4. Ενηµερώνουµε, µέσω Τύπου και εκδηλώσεων, τους παραγωγούς και κάθε ενδιαφερόµενο για τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων ποιότητας.
5. Συµβάλλουµε στη διαµόρφωση της εθνικής στρατηγικής για την καλλιέργεια, τη µεταποίηση και την εµπορία βάµβακος.
6. Αναβαθµίζουµε το πρότυπο πιστοποίησης ποιότητας AGRO, σε συνεργασία µε το Better Cotton Initiative (BCI).
7. Πετύχαµε την κατ’ εξαίρεση άδεια χρήσης του PIX, µε το mRL να επανέρχεται στα 5ppm.
8. Λάβαµε τα σχετικά έγραφα, από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, για την ελεύθερη διακίνηση γεωργικών εφοδίων (σπόρων, λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων) στην ΕΕ, για την ενηµέρωση των µελών µας.
9. Υποβάλαµε προτάσεις για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.
10. Συµβάλαµε στη δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για τη διενέργεια προπωλήσεων στο σύσπορο βαµβάκι.
11. Υποστηρίζουµε την αναγραφή της υγρασίας στα δελτία παραλαβής συσπόρου και στη διαφοροποίηση της τιµής παράδοσης µε βάση την υγρασία.

Για το 2020:
I. Συνεχίζουµε και επεκτείνουµε τα ανωτέρω έργα.
ΙΙ. Συνεργαζόµαστε µε το ΥΠΑΑΤ και τον ΕΛΓΟ «Δήµητρα» για να δηµιουργηθεί στοχευµένη εκπαίδευση των βαµβακοπαραγωγών, ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη του οργανωτικού επιπέδου της καλλιέργειας και η µείωση του κόστους της.
ΙΙΙ. Σε συνεργασία µε τον ΕΛΓΟ «Δήµητρα», δηµιουργούµε ανάπτυξη πληροφοριακού συστήµατος, για την ολοκληρωµένη διαχείριση και επιχειρούµε την ένταξη της ποιοτικής βαµβακοκαλλιέργειας στα µέτρα στήριξης του ΠΑΑ.
IV. Στοχεύουµε, στο πλαίσιο των πολιτιστικών µας εκδηλώσεων, στη δηµιουργία Μουσείου Βάµβακος.

Για τη µείωση του κόστους και την αύξηση της αξίας πώλησης, προτείνουµε στους βαµβακοπαραγωγούς τα εξής:
α) Δηµιουργία οµάδων καλλιεργητών (τυπικών ή και άτυπων), ώστε να έχουν καλύτερο διαπραγµατευτικό πλεονέκτηµα τόσο στις αγορές εφοδίων, όσο και στη πώληση των προϊόντων τους.
β) Χρηµατοδότηση της καλλιέργειας µέσω τραπεζικής κάρτας συµβολαιακής γεωργίας.
γ) Υιοθέτηση πρακτικών γεωργίας ακριβείας στη βαµβακοκαλλιέργεια.
δ) Καλλιέργεια των ποικιλιών µε τις µεγαλύτερες αποδόσεις και καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, σε συνεργασία µε τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις που συνεργάζονται.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΙΑΡΚΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΕΕΒ
Τα σχέδια για το 2020

πεεεβ σιάρκος

“Συνεχίζουµε τις δράσεις για παραγωγή πιστοποιηµένου προϊόντος”

«Η ΠΕΕΕΒ έχει αναλάβει δράσεις για την εκπόνηση µιας αποτελεσµατικής στρατηγικής για την παραγωγή πιστοποιηµένου προϊόντος, το οποίο θα διεκδικήσει τη θέση που του αξίζει στις διεθνείς αγορές και θα αποκτήσει τη σχετική προστιθέµενη αξία»

Η Πανελλήνια Ένωση Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάµβακος, συµµετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια ανάκαµψης και διατήρησης της βαµβακοκαλλιέργειας, που έχει τεράστια σηµασία, τόσο για τον παραγωγό όσο και για τις επιχειρήσεις µεταποίησης και την εθνική οικονοµία, έχει αναλάβει δράσεις για την εκπόνηση µιας αποτελεσµατικής στρατηγικής για την παραγωγή πιστοποιηµένου προϊόντος, το οποίο θα διεκδικήσει τη θέση που του αξίζει στις διεθνείς αγορές και θα αποκτήσει τη σχετική προστιθέµενη αξία.

✱ Συµµετέχουµε στη διαµόρφωση της εθνικής στρατηγικής για την καλλιέργεια, τη µεταποίηση και την εµπορία βάµβακος.
✱ Δηµιουργήσαµε την Ευρωπαϊκή Συµµαχία Βάµβακος, µε τη συµµετοχή των Ισπανών και των Διεπαγγελµατικών Οργανώσεων, και το Ευρωπαϊκό Σήµα Βάµβακος, που θα συνοδεύει όλα τα παραγόµενα δέµατα εκκοκκισµένου βάµβακος της ΕΕ, µε στόχο την ανάδειξη των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών και τη δηµιουργία επώνυµου προϊόντος.
✱ Αναθέσαµε εκπόνηση µελέτης στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, προκειµένου να αναδείξουµε το φιλοπεριβαλλοντικό γεωργικό αποτύπωµα της βαµβακοκαλλιέργειας, αλλά και την τεράστια συµβολή του βάµβακος στην εθνική οικονοµία.
✱ Έχουµε καθιερώσει ετήσιες εκδηλώσεις προβολής του ελληνικού βαµβακιού και ενηµέρωση γύρω από την εξέλιξη της βαµβακοκαλλιέργειας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, µε την επωνυµία «Μεσογειακοί Δρόµοι του Βαµβακιού».
✱ Προωθούµε πρόγραµµα για την κατάρτιση και την πιστοποίηση δεξιοτήτων εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα.
✱ Συνεργαζόµαστε µε το ΥΠΑΑΤ για την πιστοποίηση παραγωγής µη γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων, τόσο σε βαµβακόσπορο όσο και σε εκκοκκισµένο βαµβάκι.

Για το 2020:
Στοχεύουµε σε συνέχιση της υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων και µε δράσεις που θα αφορούν τη βελτίωση των οικονοµικών δεδοµένων της βαµβακοκαλλιέργειας, της ανταγωνιστικότητας του κλάδου µεταποίησης, της δηµιουργίας ταυτότητας του ελληνικού βαµβακιού και την αύξηση της αξίας µεταπώλησής του. Επίσης, επιχειρούµε τη δηµιουργία ταχύρρυθµου προγράµµατος εκπαίδευσης ελεγκτών ποιότητας βάµβακος και προϊόντων αυτού στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Ταξινόµησης.

Το άρθρο δημιουργήθηκε και δημοσιεύτηκε στην έντυπη έκδοση: ΥΠΑΙΘΡΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Προηγούμενο άρθροΑποτελέσματα για την ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού για την περίοδο 2016-2019
Επόμενο άρθροΑγορά Αγροεφοδίων Βάμβακος από Χώρες Ε.Ε.