Ιούνιος, 17, 2021

Παρουσίαση ΠΕΕΕΒ

ΠΕΕΕΒ, πανελλήνια ένωση εκκοκιστών και εξαγωγέων βάμβακος

Η Πανελλήνια Ένωση Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος (ΠΕΕΕΒ)
ιδρύθηκε το 1975 από επιχειρηματίες εκκοκκιστηρίων βάμβακος και ασχολούνται με την εκκόκκιση, εξαγωγή και εμπορία βάμβακος.  Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Σκοπός του σωματείου είναι η διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Ειδικότερα η στενή συνεργασία των μελών του με σκοπό την οργάνωση της εμπορίας του ελληνικού βάμβακος, τη βελτίωση και πιστοποίηση της ποιότητας αυτού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και την παρακολούθηση της εν γένει δραστηριότητας που σχετίζεται με την εκκόκκιση και εμπορία του βάμβακος.

GreekEnglishFrenchGermanTurkish