Αρχική Δ.Ο.Β Ανακοινώσεις Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο Πράξης «Κατάρτιση και...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε σύγχρονες δεξιότητες στις βιομηχανικές εφαρμογές, στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας βιομηχανικών προϊόντων και προϊόντων μεταποίησης βάμβακος» (κωδ. ΟΠΣ 5035168)

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ δικαιούχος της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε σύγχρονες δεξιότητες στις βιομηχανικές εφαρμογές, στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας βιομηχανικών προϊόντων και προϊόντων μεταποίησης βάμβακος»  κωδ. ΟΠΣ 5035168,  σύμφωνα με την από 17/12/2019 και αριθμό πρωτοκόλλου 7633/2208/Α3 και ΑΔΑ: 9ΩΗΙ46ΜΤΛΡ-ΠΟ6 Απόφαση Ένταξης Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»,  απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων έργου με στελέχη στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συντονισμός, Διοίκηση, Διαχείριση Πράξης, Επιλογή Ωφελουμένων, Καταβολή Εκπαιδευτικών Επιδομάτων, Ανάθεση της Σύμβασης των Υποέργων Κατάρτισης και Πιστοποίησης».

Η προθεσμία για την Υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει από τις 17/11/2021 και λήγει την 03/12/2021 και ώρα 15.00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παράρτημα Ι – Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παράρτημα ΙΙ – Υπεύθυνη δήλωση

Παράρτημα ΙΙΙ – Βιογραφικό σημείωμα

Exit mobile version
Μετάβαση στο περιεχόμενο