Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ενέργειες Ενημέρωσης και προώθησης της βιώσιμης πτυχής του Ευρωπαϊκού βάμβακος στη Δανία, τη Φιλανδία, και τη Σουηδία»

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος με έδρα στη Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας, Τ.Κ 414 48, Λάρισα, και τηλέφωνο επικοινωνίας +30 2410555507.
 2. Αντικείμενο Του Διαγωνισμού: Η επιλογή ενός Εκτελεστικού Οργανισμού για την εκτέλεση του συνόλου των δραστηριοτήτων της Πρότασης με τίτλο «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης σχετικά με ζητήματα βιωσιμότητας του Ευρωπαϊκού βαμβακιού στη Δανία, τη Φιλανδία, και τη Σουηδία», στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1829 της Επιτροπής και του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής. Εάν το προτεινόμενο πρόγραμμα δεν γίνει αποδεκτό από την ΕΕ, ο διαγωνισμός θα θεωρηθεί άκυρος και, στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν υπόκεινται σε αιτήσεις ή / και ζητήματα ζημίας.
 3. Προϋπολογισμός Έργου: 499.381,60 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
 4. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Δανία, Φιλανδία, Σουηδία
 5. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ή ένωση / κοινοπραξία αυτών) που ασκούν υπηρεσίες προώθησης, διαφήμισης, μάρκετινγκ και συμβουλευτικής και λειτουργούν νόμιμα σε κάποιο από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 2513/1997).
 6. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη.
 7. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 8. Διάρκεια της Σύμβασης: 36 μήνες
 9. Το τεύχος της διακήρυξης του Διαγωνισμού διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από την έδρα της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος, και από το email: dov@hca.org.gr με Υπεύθυνο Επικοινωνίας τον κ. Ευθύμιο Φωτεινό από τις 9:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες μέρες, έως και πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν ζητηθεί εγκαίρως, με επιστολή θα απαντηθούν σε κάθε περίπτωση το αργότερο 5 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
 10. Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά μέχρι την Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2024, στις 12:00 το μεσημέρι.
 11. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης προσφορών : Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2024, στη 13:00 το μεσημέρι, στην έδρα της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος.
 12. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: έξι μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 13. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
 14. Γλώσσα του Διαγωνισμού και κατάθεσης των προσφορών: Ελληνικά.
 15. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος, διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

Για τη Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος

Προηγούμενο άρθροΑπολογισμός 2023 και τα σχέδια για το 2024: Άρθρο Προέδρου ΠΕΕΕΒ στην “Ύπαιθρο Χώρα”
Επόμενο άρθροΆρθρο Προέδρου ΔΟΒ στην Agrotec