Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων» (MIS: 5035168)

Η Πανελλήνια Ένωση Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος (ΠΕΕΕΒ) προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων» στο πλαίσιο της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ» με MIS 5035168.

Το έργο αφορά κατάρτιση και πιστοποίηση 1.212 εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και θα υλοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο. Στόχος είναι η απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, είτε ενώσεις οικονομικών φορέων σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Ακολουθούν τα έντυπα του διαγωνισμού τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr:

Ι. Διακήρυξη

ΙΙ. Περίληψη Διακήρυξης

ΙΙΙ. Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (σε .pdf)

ΙV. e-Notices

 

Προηγούμενο άρθροΚαλή Ανάσταση από την ΠΕΕΕΒ
Επόμενο άρθροΕξελέγη το Δ.Σ. της ΠΕΕΕΒ για τη διετία 2022-2024