Στο πλαίσιο των νέων απαιτήσεων των προτύπων AGRO 2 και με σκοπό την ομαλή μετάβαση των διαδικασιών πιστοποίησης, καθώς και τη ομοιόμορφη διαχείριση θεμάτων, σας γνωρίζουμε τα μέτρα και τις οδηγίες που πρέπει να ληφθούν από τους Φορείς Πιστοποίησης Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, καθώς και όλες τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις/γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο εν λόγω πεδίο πιστοποίησης:

  1. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

α) Έως την καταληκτική ημερομηνία 31.08.2020 δίνεται προαιρετικά η δυνατότητα στους Φορείς Πιστοποίησης της διεξαγωγής επιθεωρήσεων σύμφωνα με τη 2η έκδοση των προτύπων AGRO 2-1 & 2-2. Από 01.09.2020 καθιερώνεται η υποχρεωτική διενέργεια επιθεωρήσεων μόνο με την 3η έκδοση των προτύπων AGRO 2-1 & 2-2 (αναθεωρημένη έκδοση).

β) Σε κάθε Επιθεώρηση που διενεργεί ο Φορέας Πιστοποίησης σύμφωνα με τις νέες εκδόσεις των προτύπων της σειράς AGRO 2, πρέπει να συμπληρώνονται τα αντίστοιχα ανά πρότυπο τυποποιημένα ερωτηματολόγια που θα είναι διαθέσιμα στο πληροφοριακό σύστημα i-AGRO. Ο Φορέας Πιστοποίησης οφείλει να μεταφορτώνει στο i-AGRO το συμπληρωμένο ηλεκτρονικό αρχείο του ερωτηματολογίου εντός του μέγιστου χρονικού διαστήματος των 28 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της Επιθεώρησης ή εφόσον υπάρχουν μη συμμορφώσεις και υποβολή διορθωτικών ενεργειών, εντός 28 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αξιολόγησης των διορθωτικών ενεργειών (με μέγιστη διάρκεια τις 56 ημέρες από την ημερομηνία επιθεώρησης).

γ) Οι αιφνιδιαστικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις και οι επιθεωρήσεις Επιτήρησης (Κατευθυντήρια Οδηγία Πιστοποίησης AGRO 2-1 & 2-2, παρ.4.3.1-στ και 4.3.1-ζ αντίστοιχα) περιλαμβάνουν τον έλεγχο των απαιτήσεων που τεκμηριωμένα κρίνονται απαραίτητες από τον Φορέα Πιστοποίησης.

  1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

α) Από 01.01.2021 καθιερώνεται υποχρεωτικά η χορήγηση πιστοποιητικών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης μόνο βάσει της 3ης έκδοσης των προτύπων AGRO 2-1 & 2-2, ενώ μέγιστη ισχύς πιστοποιητικών που θα εκδοθούν με την 2η έκδοση των προτύπων AGRO 2-1 & 2-2 δεν θα υπερβαίνει την 31.12.2021.

β) Η έκδοση πιστοποιητικού προϊόντων (διάρκειας 1 έτους) σύμφωνα με την 3η έκδοση των προτύπων AGRO 2-1 & 2-2 θα γίνεται μόνο μέσα από το πληροφοριακό σύστημα i-AGRO μετά τη διεξαγωγή της επιθεώρησης αξιολόγησης κατά την περίοδο συγκομιδής κάθε καλλιέργειας που περιλαμβάνεται στο πεδίο πιστοποίησης.

γ) Εκδίδεται πιστοποιητικό με περισσότερες της μιας καλλιέργειας όταν η περίοδος συγκομιδής των καλλιεργειών αυτών επιτρέπει τη διενέργεια ταυτόχρονης Επιθεώρησης Αξιολόγησης και έχει υποβληθεί μία αίτηση με όλες τις σχετικές καλλιέργειες.

δ) Τα πιστοποιητικά σε ισχύ (3ους διάρκειας) με βάση την 2η έκδοση των προτύπων AGRO 2-1 & 2-2 που περιλαμβάνουν στο πεδίο πιστοποίησης μία ή περισσότερες καλλιέργειες, αντικαθίστανται με την έκδοση νέων πιστοποιητικών (1 έτους) μετά τη διενέργεια της Επιθεώρησης Αξιολόγησης κατά την περίοδο της συγκομιδής της κάθε καλλιέργειας. Στην περίπτωση σχετικών πιστοποιητικών με πολλές καλλιέργειες στο πεδίο πιστοποίησης, για κάθε καλλιέργεια που εκδίδεται νέο πιστοποιητικό ταυτόχρονα αναθεωρείται το προηγούμενο πιστοποιητικό με αφαίρεση της εν λόγω καλλιέργειας από το πεδίο πιστοποίησης.

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ i-AGRO

α) Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 & 2-2 οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση πιστοποίησης για την καλλιέργεια προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης  πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου (Κατευθυντήρια Οδηγία πιστοποίησης AGRO 2-1 & 2-2  παρ. 4.2.3). Για το σκοπό αυτό, το πληροφοριακό σύστημα i-AGRO όπου θα καταχωρείται η αίτηση πιστοποίησης, θα λαμβάνει ως αποδεκτό χρονικό διάστημα υποβολής αίτησης το χρονικό διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία αναφοράς για την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου ανά καλλιέργεια όπως αυτές θα ορισθούν με σχετική ανακοίνωση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Η καταχώρηση αίτησης στο i-AGRO εκτός αυτού του χρονικού διαστήματος θα θεωρείται εκπρόθεσμη.

β) Κατά παρέκκλιση του ανωτέρω σημείου 3α και ειδικά στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν ήδη σε ισχύ πιστοποιητικό Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 3ους διάρκειας σύμφωνα με την προηγούμενη έκδοση των προτύπων AGRO 2-1 & 2-2 (2η έκδοση), ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 31.08.2020, ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια επιθεώρησης αξιολόγησης εντός του τρέχοντος έτους 2020 σύμφωνα με τη νέα έκδοση των προτύπων AGRO 2-1 & 2-2 (3η έκδοση).

γ) Επιπλέον κατά παρέκκλιση του ανωτέρω σημείου 3α, όλες οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις καλλιέργειας βάμβακος είτε διαθέτουν ήδη σε ισχύ πιστοποιητικό Ολοκληρωμένης Διαχείρισης    σύμφωνα με την 2η έκδοση των προτύπων AGRO 2-1 & 2-2 είτε όχι, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στο i-AGRO έως 30.06.2020 ώστε να επιθεωρηθούν σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις (3η έκδοση προτύπων AGRO 2-1 & 2-2).

  1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ i-AGRO

Από 01.09.2020 καθιερώνεται η υποχρεωτική χρήση του πληροφοριακού συστήματος i-AGRO για κάθε πιστοποίηση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που βασίζεται στην εφαρμογή των νέων εκδόσεων των προτύπων της σειράς AGRO 2.

  1. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 4.3.1α της ισχύουσας Κατευθυντήριας Οδηγίας Πιστοποίησης των προτύπων AGRO 2-1 & 2-2, οι Φορείς Πιστοποίησης δύνανται να απασχολήσουν στο αντικείμενο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης τους Επιθεωρητές ειδικότητας ΤΕ Γεωπονίας που έχουν δραστηριοποιηθεί τα τελευταία τρία (3) έτη σε αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης και έχουν λάβει μέρος στη διενέργεια τουλάχιστον πέντε (5) επιθεωρήσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε πιστοποιημένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Για το σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι Επιθεωρητές, πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συνοδευόμενη από την ακόλουθη τεκμηρίωση:  α) σύμβασή τους με αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης σε ισχύ εντός του έτους 2018 ή/και 2019 ή/και 2020, β) βεβαίωση Φορέα Πιστοποίησης για τις επιθεωρήσεις στις οποίες συμμετείχε τα παραπάνω έτη σε αντιστοιχία με την επωνυμία της επιθεωρούμενης πιστοποιημένης γεωργικής εκμετάλλευσης.

  1. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Δεδομένου ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης και ένταξης στα μητρώα γεωργικών συμβούλων βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και δεν έχουν ολοκληρωθεί, κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020 και μέχρι την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, δεν εφαρμόζεται η απαίτηση 2.4 του προτύπου AGRO 2-1 όσον αφορά  στα τυπικά προσόντα των Επιβλεπόντων-Γεωργικών Συμβούλων. Αντ’ αυτού παρατείνεται η εφαρμογή της σχετικής απαίτησης της προηγούμενης έκδοσης των προτύπων AGRO 2-1 & 2-2, δηλαδή η υποχρέωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων να συμβάλλονται με Επιβλέποντες που είναι κάτοχοι πτυχίου ΠΕ Γεωπόνου, αποδεικνύουν 20 ώρες συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια στο πρότυπο AGRO 2, καθώς και διετή τουλάχιστον εμπειρία. Επιπλέον η απαίτηση 4.4.1 του AGRO 2-1 για τον αριθμό των Επιβλεπόντων-Γεωργικών Συμβούλων κατ’ αντιστοιχία με τον αριθμό των παραγωγών ισχύει κατ’ αντιστοιχία, δηλαδή η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να απασχολεί έναν (1) τουλάχιστον Επιβλέποντα ανά 200 παραγωγούς. Η παρακολούθηση της τήρησης της απαίτησης αυτής θα υλοποιείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος i-AGRO. Στην περίπτωση εν δυνάμει φορέων παροχής γεωργικών συμβούλων (ΦΠΓΣ), στο προβλεπόμενο πεδίο του i-AGRO θα συμπληρώνεται η επωνυμία, ΑΦΜ του Φορέα και τα στοιχεία του φυσικού προσώπου του ΦΠΓΣ που δραστηριοποιείται ως Επιβλέποντας.

  1. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Μια επιχείρηση δύναται να αναθέτει την καλλιέργεια, ή/και την τυποποίηση και συσκευασία των προϊόντων της ή/και την εκκόκκιση του βάμβακος σε άλλη επιχείρηση εφόσον αυτή είναι πιστοποιημένη στο ίδιο πεδίο πιστοποίησης (δηλαδή κατά AGRO 2-1 & 2-2 ή/και AGRO 2-3 ή/και AGRO 2-4 αντίστοιχα).

  1. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΠΠ

α) Κατά την Επιθεώρηση Αξιολόγησης του Φορέα Πιστοποίησης στο στάδιο της συγκομιδής ελέγχεται μεταξύ άλλων το πρόγραμμα δειγματοληψιών και αναλύσεων ΦΠΠ της γεωργικής εκμετάλλευσης και τα αποτελέσματα όσων αναλύσεων έχουν ολοκληρωθεί (10% τουλάχιστον και όχι λιγότερο από μία ανά καλλιέργεια). Στην περίπτωση αναλύσεων που δεν έχουν υλοποιηθεί κατά την ημερομηνία επιθεώρησης αλλά θα υλοποιηθούν μεταγενέστερα (με βάση το ελεγχθέν πρόγραμμα δειγματοληψιών και αναλύσεων), η γεωργική εκμετάλλευση οφείλει να ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα i-AGRO για τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων εντός                                 δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση αποτελεσμάτων κάθε ανάλυσης. Οποιαδήποτε μη τεκμηριωμένη απόκλιση από τα προαναφερόμενα συνιστά μη συμμόρφωση απαίτησης βαρύτητας 1 (βάσει της κατάταξης των σχετικών ερωτηματολογίων) που δύναται να οδηγήσει σε ανάκληση χορηγηθέντος Πιστοποιητικού.

β) Στην καλλιέργεια βάμβακος πρέπει να υλοποιούνται αναλύσεις υπολειμμάτων ΦΠΠ σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με τη τετραγωνική ρίζα του αριθμού των παραγωγών της γεωργικής εκμετάλλευσης (η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα λαμβάνει υπόψη τα MRLs σε σπόρους βαμβακιού).

  1. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ i-AGRO

Επί των στοιχείων που καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα μετά την οριστικοποίηση της αίτησης, θεωρούνται επιτρεπτές οι αλλαγές που αφορούν μόνο σε τεκμηριωμένη αφαίρεση αγροτεμαχίων ή παραγωγών (πχ διαγραφές παραγωγών λόγω κυρώσεων, θανάτου κλπ). Δεν επιτρέπονται αλλαγές κατά το στάδιο της Επιθεώρησης Αξιολόγησης, ενώ αλλαγές μετά την έκδοση του πιστοποιητικού οδηγούν σε νέα έκδοση του Πιστοποιητικού. Επισημαίνεται ότι κάθε σχετική αλλαγή στο i-AGRO, καταγράφεται αυτόματα και διατηρείται ιστορικό. Σε ειδικές περιπτώσεις, ο ενδιαφερόμενος δύναται να απευθυνθεί στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ υποβάλλοντας σχετική τεκμηρίωση.

  1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ/ΣΗΜΑΤΑ

Επιτρέπεται η χρήση συσκευασιών με σημάνσεις/σήματα πιστοποίησης βάσει της 2ης έκδοσης των προτύπων AGRO 2-1 & 2-2 στις πιστοποιημένες με την προαναφερόμενη έκδοση γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων τους, ενώ απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για προϊόντα τα οποία θα πιστοποιηθούν σύμφωνα με την 3η έκδοση των προτύπων.

Πηγή: ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Προηγούμενο άρθροΟδηγίες και μέτρα πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για τον κορωνοϊό (Κατευθυντήριες οδηγίες)
Επόμενο άρθροΗ Πρόεδρος της Δημοκρατίας στα Θρακικά Εκκοκιστήρια