Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας στην Π.Ε. ΕΒΡΟΥ έτους 2023

Το Δελτίο αυτό εκδίδεται από τη ΔΑΟΚ ΠΕ ΕΒΡΟΥ σε συνεργασία με το ΠΚΠΦ&ΠΕ Καβάλας και απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της ΠΕ ΕΒΡΟΥ με στόχο την ενημέρωσή τους για την έγκαιρη και αποτελεσματική φυτοπροστασία της καλλιέργειας του βαμβακιού.

Αφορά στο διάστημα της καρποφορίας και αποσκοπεί στην οργάνωση αποτελεσματικής διαχείρισης της καλλιέργειας.  Απαιτείται ο βαμβακοπαραγωγός να παρακολουθεί τακτικά κάθε βαμβακοχώραφο του με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων, να εφαρμόζει τις συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό χρόνο , όπως περιγράφονται παρακάτω κατά περίπτωση, συστήνεται στους παραγωγούς συστηματική παρακολούθηση της καλλιέργειας δυο φορές την εβδομάδα. Οι γεωπόνοι της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ ΕΒΡΟΥ μπορούν να βοηθήσουν προς στην κατεύθυνση αυτή παρέχοντας τις συμβουλές τους (τηλ. επικοινωνίας 2551.3.57.121)

Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων

Προηγούμενο άρθροΑνακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΠ: 14/08-06-2023) για Συμμετοχή στο Έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε σύγχρονες δεξιότητες στις βιομηχανικές εφαρμογές, στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας βιομηχανικών προϊόντων και προϊόντων μεταποίησης βάμβακος» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5035168
Επόμενο άρθροΑνακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΠ: 14/08-06-2023) για Συμμετοχή στο Έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε σύγχρονες δεξιότητες στις βιομηχανικές εφαρμογές, στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας βιομηχανικών προϊόντων και προϊόντων μεταποίησης βάμβακος» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5035168