Πρόσκληση για τη στήριξη νέων συμμετοχών στο εθνικό σύστημα ποιότητας (AGRO 2) στο βαμβάκι

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας  (ΔΑΟ) Περιφέρειας Θεσσαλίας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους  να ενημερωθούν σχετικά με την δράση 3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022.  Η Πρόσκληση αφορά στη στήριξη των νέων συμμετοχών στο εθνικό σύστημα ποιότητας «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος -Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή» (AGRO 2) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Ειδικότερα, παρέχεται ενίσχυση για τις δαπάνες που απορρέουν από την εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 στην παραγωγή βαμβακιού.

Τα πρότυπα AGRO 2-1 & AGRO 2-2  προδιαγράφουν τις γενικές απαιτήσεις για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, με στόχο την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων και την  υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων παραγωγής. Εφαρμόζονται από γεωργικές εκμεταλλεύσεις προκειμένου να επιτευχθεί η ορθολογική διαχείριση εισροών και βέλτιστη εφαρμογή καλλιεργητικών επεμβάσεων.

Δικαιούχοι δύναται να είναι συλλογικοί φορείς καταχωρημένοι στο ΕΜΑΣ (Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων φορέων) συμπεριλαμβανόμενων των αναγνωρισμένων Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών και των Ενώσεων τους, οι οποίοι εκπροσωπούν μέλη τους που έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης: α) να έχουν υποβάλει αίτηση πιστοποίησης για την εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 στην παραγωγή βαμβακιού για τη καλλιεργητική περίοδο 2023, β) να έχουν την ιδιότητα της πολύ μικρής ή μεσαίας (ΜΜΕ) επιχείρησης και να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις, γ) η αίτηση στήριξης να συγκεντρώνει την ελάχιστη συνολική βαθμολογία 30 βαθμών στα κριτήρια επιλογής Πρόσκλησης, δ) να διαθέτουν συνολικά τουλάχιστον πέντε (5) μοναδικά ωφελούμενα μέλη στην Κατάσταση Ωφελούμενων Μελών που συνοδεύει την αίτηση στήριξης. Η ενίσχυση παρέχεται ετησίως με τη μορφή επιχορήγησης, βάση του άρθρου 67 παρ. 1β (τυποποιημένες κλίμακες κόστους κατά μονάδα) του Καν. (ΕΕ) 1303/2013. Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης είναι από 12-10-20203 έως 31-12-2023 (ώρα 13:00).  Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, ο φάκελος της αίτησης στήριξης υποβάλλεται και εγγράφως, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την λήξη της περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης.

ΠΗΓΗ: www.thessaly.gov.gr/

Προηγούμενο άρθροΑναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον για το ευρωπαϊκό βαμβάκι: μεγάλα ευρωπαϊκά brands επισκέπτονται την Ελλάδα για ενημέρωση γύρω από την τοπική παραγωγή
Επόμενο άρθροΔελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια για την Π.Ε. Κιλκίς