Η πρωτοβουλία EUCOTTON: Πώς το ευρωπαϊκό βαμβάκι καθορίζει την τάση προς την ιχνηλασιμότητα στην ευρωπαϊκή μόδα

  • Σήμερα, οι καταναλωτές απαιτούν όλο και περισσότερο να γνωρίζουν την προέλευση των υλικών των ενδυμάτων που αγοράζουν καθώς και τη βιωσιμότητα της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού. Η ικανοποίηση αυτής της βασικής τάσης της αγοράς είναι ένας από τους βασικούς σκοπούς της πρωτοβουλίας EUCOTTON της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Βάμβακος
  • Το ευρωπαϊκό βαμβάκι είναι πλέον ιχνηλατήσιμο από το αγρόκτημα μέχρι το τελικό προϊόν, μέσω της νέας πλατφόρμας EUCOTTON, η οποία επιτρέπει σε εταιρείες και παραγωγούς από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας να εγγραφούν και να αποκτήσουν το σήμα EUCOTTON.
  • Η πρωτοβουλία EUCOTTON εμπλέκει αγρότες, εκκοκκιστές, κλωστήρια, κατασκευαστές και εν γένει όλη την αλυσίδα αξίας, με έναν κοινό στόχο: να διασφαλίσει ότι ακολουθούνται οι βέλτιστες πρακτικές κατά την παραγωγή και μεταποίηση των προϊόντων, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τον έλεγχο ποιότητας, την ασφάλεια, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, την κοινωνική βιωσιμότητα.

Ιανουάριος 2024 : Στη βιομηχανία της μόδας, η βιωσιμότητα είναι το νέο σημείο αναφοράς. Οι καταναλωτές ολοένα και εντονότερα απαιτούν προϊόντα που κατασκευάζονται με τρόπο περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμο, και οι κατασκευαστές προσπαθούν να εξασφαλίσουν τις συνθήκες αυτές.

Όμως, ένα από τα βασικά βήματα για να διασφαλιστεί ότι οι δεσμεύσεις για βιώσιμη μόδα είναι αξιόπιστες, είναι η ύπαρξη ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Με άλλα λόγια, για να παρέχουν τις αντίστοιχες εγγυήσεις προς τους πελάτες τους, οι εταιρείες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν την προέλευση των ινών που χρησιμοποιήθηκαν και την καταγραφή των σταδίων που μεσολάβησαν στην κατασκευή των προϊόντων τους.

Και αυτό ακριβώς κάνει η πρωτοβουλία EUCOTTON, που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Βάμβακος (ECA).

Αυτή η πρωτοβουλία, που φιλοδοξεί να πρωτοστατήσει στην τάση του κλάδου της μόδας προς την ιχνηλασιμότητα, περιλαμβάνει παραγωγούς, εκκοκκιστές, κλωστές, αλλά και κατασκευαστές από χώρες της ΕΕ, σε μια συντονισμένη προσπάθεια ανάδειξης της ευρωπαϊκής προέλευσης των ειδών τους.

Έτσι, δίνεται η δυνατότητα χρήσης του λογοτύπου EUCOTTON στα προϊόντα τους, προκειμένου να αποδειχθεί η ευρωπαϊκή προέλευση της πρώτης ύλης. Για τη χρήση του λογοτύπου αυτού, οι εταιρείες οφείλουν να συμμορφώνονται με αυστηρά κριτήρια. Αρχικά, η παραγόμενη πρώτη ύλη πρέπει να έχει παραχθεί εντός της ΕΕ σύμφωνα με κανόνες ορθών γεωργικών πρακτικών που υιοθετούνται  στις χώρες παραγωγής βάμβακος, την Ελλάδα και την Ισπανία, και του ισχύοντος πλαισίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Επίσης, πρέπει να πληρούν μια σειρά από αυστηρές προδιαγραφές στις διαδικασίες παραγωγής τους, οι οποίες κυμαίνονται από την ασφάλεια και ποιότητα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούν έως τη περιβαλλοντική βιωσιμότητα των διαδικασιών τους , το ηθικό εμπόριο και την κοινωνική υπευθυνότητα.

Για την πιστοποίηση των ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Βάμβακος (ECA) εφαρμόζει μια επαληθεύσιμη αλυσίδα επιτήρησης, ελεγχόμενη από εξωτερικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, η οποία ξεκινά από την  ταυτοποίηση όλων των δεμάτων βαμβακιού με πληροφορίες οι οποίες κυμαίνονται από τον τόπο φύτευσης και συγκομιδής έως στοιχεία για την εκκόκκιση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και καταλήγει στην συγκεκριμενοποίηση των διαδικασιών που μεσολαβούν μέχρι την παραγωγή των τελικών προϊόντων . Για την οργάνωση του τεράστιου αυτού όγκου δεδομένων, η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Βάμβακος έχει αναπτύξει την πλατφόρμα EUCOTTON, μέσα από την οποία καταγράφεται και ταυτοποιείται η πρώτη ύλη, ενώ επίσης δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης καθ’όλη την αλυσίδα μεταποίησης και παραγωγής. Η πλατφόρμα EUCOTTON, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας www.eucotton.eu , επιτρέπει ουσιαστικά την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης «από το αγρόκτημα στη μόδα» (from farm to fashion), με στόχο την παροχή όλης της απαιτούμενης πληροφορίες προς τους τελικούς καταναλωτές. 

ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΌΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑ

Η παραγωγή του ευρωπαϊκού βαμβακιού είναι μια υπεύθυνη και διαφανής διαδικασία, η οποία καταλήγει στην παραγωγή ενός  τελικού προϊόντος υψηλής ποιότητας με μεγάλο δείκτη κοινωνικής και περιβαλλλοντικής βιωσιμότητας.  Αρχικά, προέρχεται από 100% μη γενετικά τροποποιημένους σπόρους, ενώ παράλληλα υπόκειται σε ένα από τα πιο αυστηρά κανονιστικά πλαίσια στον κόσμο, την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ΚΑΠ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οδηγίες που αφορούν στην ορθολογική χρήση του νερού και τον έλεγχο χρήσης φυτοφαρμάκων, την προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας και την προστασία της δημόσιας υγείας. Συνολικά, το βιώσιμο μοντέλο παραγωγής βαμβακιού, από την πρώτη ύλη, την επεξεργασία, την κατασκευή και το φινίρισμα των ενδυμάτων και των προϊόντων, επηρεάζει όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Οι ευρωπαϊκές καλλιεργητικές πρακτικές ρυθμίζονται σε μεγάλο βαθμό, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των παραγωγών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Η πρωτοβουλία EUCOTTON έχει ως στόχο να αναδείξει τη βιώσιμη φύση της ευρωπαϊκής παραγωγής βαμβακιού και, μέσω της πλατφόρμας της, να συμβάλει στο να καταστεί η ευρωπαϊκή μόδα μια πλήρως ανιχνεύσιμη βιομηχανία – κλώθοντας και υφαίνοντας την ιστορία των προϊόντων που κατασκευάζονται από την τοπική αλυσίδα αξίας!

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ειδικό δικτυακό τόπο eucotton.eu, ο οποίος περιλαμβάνει πληροφορίες τόσο για το ευρύ κοινό όσο και για τους επαγγελματίες.

ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΣΥΜΜΑΧΊΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Βάμβακος (ECA) είναι μια ένωση ευρωπαϊκού επιπέδου που δημιουργήθηκε από την ενεργό συνεργασία των παραγωγών βαμβακιού και των βιομηχανικών ενώσεων στις ευρωπαϊκές χώρες παραγωγής. Ιδρυτικά μέλη της Συμμαχίας είναι οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, η Βιομηχανία και οι Σύνδεσμοι Παραγωγών στην Ελλάδα και την Ισπανία, συγκεντρώνοντας το 100% του τομέα του βαμβακιού στην Ευρώπη. Συνδεδεμένο μέλος της είναι η EUROCOTON, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία βαμβακοβιομηχανιών και συναφών βιομηχανιών κλωστοϋφαντουργίας στις Βρυξέλλες.

Η εκστρατεία EUCOTTON υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Βαμβακιού (ECA) με στόχο την αύξηση της προβολής του ευρωπαϊκού βαμβακιού και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα βιώσιμα και ποιοτικά χαρακτηριστικά του στις ευρωπαϊκές αγορές-στόχους. Μέσω αυτής της εκστρατείας, η ECA στοχεύει στα εξής:

  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης για την παραγωγή βαμβακιού στην Ευρώπη
  • Αύξηση της ζήτησης για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που παράγονται από ευρωπαϊκό βαμβάκι
  • Ενημέρωση των καταναλωτών και των επαγγελματιών εμπόρων σχετικά με την υψηλή ποιότητα του ευρωπαϊκού βαμβακιού, τα στάδια παραγωγής και τη δημοτικότητά του στην παγκόσμια αγορά.

Εκστρατεία που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) 1144/2014 – Enjoy it’s from Europe.

Προηγούμενο άρθροΔιευκρινίσεις επί του Τεύχους Διαγωνισμού για το Έργο ΄Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης σχετικά με τα ζητήματα βιωσιμότητας του Ευρωπαϊκού βαμβακιού στη Δανία, τη Φινλανδία, και τη Σουηδία” με Αρ. Διακήρυξης 1/2024
Επόμενο άρθροΠρόσκληση σε εκδήλωση Διεπαγγελματικών Οργανώσεων στα πλαίσια της AGROTICA (03/02/2024)