Διευκρινίσεις επί του Τεύχους Διαγωνισμού για το Έργο ΄Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης σχετικά με τα ζητήματα βιωσιμότητας του Ευρωπαϊκού βαμβακιού στη Δανία, τη Φινλανδία, και τη Σουηδία” με Αρ. Διακήρυξης 1/2024

Διευκρινίσεις τις επιτροπής Διαγωνισμού επί του Τεύχους Διαγωνισμού για το Έργο «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης σχετικά με τα ζητήματα βιωσιμότητας του Ευρωπαϊκού βαμβακιού στη Δανία, τη Φινλανδία, και τη Σουηδία’» με Αρ. Διακήρυξης 1/2024.

1η ερώτηση:

Στις ΥΔ  και σε οποιοδήποτε άλλο απαιτούμενο από τη Διακήρυξη έγγραφο αντί του γνησίου της υπογραφής  μπορεί να τεθεί η ψηφιακή υπογραφή;

Απάντηση επί 1ης ερώτησης:

Σύμφωνα με την παράγραφο 12.1 Υποφάκελος Α’: Δικαιολογητικά Συμμετοχής απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνων δηλώσεων της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής. Το γνήσιο της υπογραφής μπορεί να θεωρηθεί από το ΚΕΠ για ιδιόχειρη υπογραφή και μέσω gov.gr για ψηφιακώς υπογεγραμμένες υπεύθυνες δηλώσεις. Δεν αρκεί, επομένως, απλώς η θέση ψηφιακής υπογραφής, αλλά πρέπει να λάβει χώρα ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ακόλουθο link:   https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou

2η ερώτηση:

Οι απαιτούμενοι Ισολογισμοί μπορεί να έχουν εκτυπωθεί από τη σελίδα του ΓΕΜΗ (business portal) όπως είναι χωρίς υπογραφές ή χρειάζεται και να υπογραφούν; 

Απάντηση επί 2ης ερώτησης:

Οι απαιτούμενοι Ισολογισμοί, εφόσον είναι εγκεκριμένοι και έχουν αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ, μπορεί να έχουν εκτυπωθεί από τη σελίδα του ΓΕΜΗ. Ωστόσο, να δοθεί προσοχή στον όρο της παραγράφου 11, σύμφωνα με τον οποίο: “….. Στο ένα από τα αντίτυπα θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».  Κάθε σελίδα αυτού θα είναι μονογραμμένη από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.”

3η ερώτηση:

Η εξουσιοδότηση στον εκπρόσωπο της Ένωσης Προσώπων για την υπογραφή της Προσφοράς θα πρέπει να προκύπτει από την Έγγραφη Συμφωνία των μελών της Ένωσης ή θα χρειαστεί επιπλέον και άλλο Έγγραφο Εξουσιοδότησης;

Απάντηση επί 3ης ερώτησης:

Σύμφωνα με την παράγραφο 12.2 Υποφάκελος Β’: ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΗ ο  εκπρόσωπος θα χρειαστεί να προσκομίσει  αποδεικτικό εκπροσώπησης του νομικού προσώπου. Ταυτόχρονα,  η παράγραφος 12.1 Υποφάκελος Α’: Δικαιολογητικά Συμμετοχής ορίζει ότι : «ως προς τις Κοινοπραξίες ή Ενώσεις Προσώπων, πρέπει να υποβληθούν:

  • Έγγραφη συμφωνία συνεργασίας όλων των συμμετεχόντων στην Κοινοπραξία ή Ένωση Προσώπων, προσδιορισμού ενός εκ των μελών της Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων ως Συντονιστή και εξουσιοδότηση εκπροσώπου της Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων. Στην έγγραφη συμφωνία θα πρέπει να αναφέρεται το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους της Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων στο συνολικό προϋπολογισμό του έργου. Η έγγραφη συμφωνία θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του κάθε μέλους της Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων.
  • Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, του παραπάνω εκπροσώπου της Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων για την αποδοχή του διορισμού του.
  • Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, των μελών της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης Προσώπων ότι συμμετέχουν στον υπόψη Διαγωνισμό σε Κοινοπραξία ή σε Ένωση Προσώπων αντίστοιχα και ότι ευθύνονται αλληλέγγυα και καθ’ ολοκληρία για όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή τους αυτή.»

Από τον ανωτέρω όρο προκύπτει ότι πρέπει να προσκομιστούν καταρχήν τρία (3) έγγραφα: α) συμφωνητικό συνεργασίας των επιμέρους οικονομικών φορέων, το οποίο να περιέχει συμφωνίες των μερών ως προς όλα τα στοιχεία που ζητούνται στο άρθρο 12.1. υπό 4., μεταξύ των οποίων και εξουσιοδότηση του εκπροσώπου της ένωσης, β) υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου, θεωρημένη με γνήσιο υπογραφής του, περί αποδοχής του διορισμού του και γ) υπεύθυνη δήλωση εκάστου των εκπροσώπων των μελών της ένωσης, θεωρημένη με γνήσιο υπογραφής του, περί συμμετοχής τους στον υπόψη διαγωνισμό στο πλαίσιο σύστασης Κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων, και ότι ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για όλες τις απορρέουσες από την εν λόγω συμμετοχή τους υποχρεώσεις. Όσον αφορά στη θεώρηση του γνησίου υπογραφής των Υ.Δ., βλ. ανωτέρω υπό 1η απάντηση.

4η ερώτηση:

Αν ως κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή Αναδόχου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά όπως αναφέρεται στη  σελ.1 της Διακήρυξης,  γιατί στο Άρθρο 15  αναφέρει ότι ο συντελεστής βαρύτητας της ποιότητας του έργου είναι 70% ενώ ο συντελεστής βαρύτητας της οικονομικής προσφοράς είναι 30%.

Απάντηση επί 4ης ερώτησης:

Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής εάν θα θέσει σε ορισμένο διαγωνισμό ως κριτήριο είτε τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, είτε την χαμηλότερη τιμή. Στην υπό κρίση περίπτωση, κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή Αναδόχου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά, δηλαδή η καλύτερη αναλογία τιμής / ποιότητας, με χρήση προσέγγισης κόστους-αποτελεσματικότητας και όχι η Προσφορά χαμηλότερης τιμής.  Για τον λόγο αυτό ο συντελεστής βαρύτητας της ποιότητας του έργου είναι 70% και ο συντελεστής βαρύτητας της οικονομικής προσφοράς είναι 30%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της διακήρυξης.

5η ερώτηση:

Η Δήλωση Κύκλου Εργασιών 3 τελευταίων ετών (σελίδα 10 Διακήρυξης) θα αναγραφεί σε έντυπο της Εταιρείας μας και θα αφορά τα έτη 2020,2021 και 2022 ή τα έτη 2021, 2022 και 2023;

Απάντηση επί 5ης ερώτησης:

Σύμφωνα με τη διατύπωση του άρθρου 12.2. της Διακήρυξης (σελ. 10) ορίζεται ότι πρέπει να προσκομιστούν «4. Δήλωση Κύκλου Εργασιών τριών (3) τελευταίων ετών και κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα».  Η Δήλωση Κύκλου Εργασιών 3 τελευταίων ετών θα αφορά τα έτη 2020, 2021 και 2022 για να συμβαδίζει με τους ισολογισμούς των 3 τελευταίων ετών.

6η ερώτηση:

Η Δήλωση για τον Κύκλο Εργασιών της Εταιρείας (σελίδα 10 Διακήρυξης) σε δραστηριότητες σχετικές με το αντικείμενο της Διακήρυξης θα περιλαμβάνει όλες τις Εργασίες της από τη σύσταση της μέχρι σήμερα;

Απάντηση επί 6ης ερώτησης:

Σύμφωνα με τη διατύπωση του άρθρου 12.2. της Διακήρυξης (σελ. 10) ορίζεται ότι πρέπει να προσκομιστούν «4. Δήλωση Κύκλου Εργασιών τριών (3) τελευταίων ετών και κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα».  Η Δήλωση κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων θα αφορά μόνο τις εργασίες που είναι συναφείς με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης. Η δήλωση θα αφορά στα έργα που εκτελέστηκαν κατά τα έτη 2020, 2021 και 2022, όπως προκύπτει από τη διαζευκτική διατύπωση του ανωτέρω όρου.

Για την επιτροπή Διαγωνισμού.

Προηγούμενο άρθροΠαράταση Υποβολής Προσφορών μέχρι 28.01.2024 – Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για διακοπή των εξαιρετικά επικίνδυνων φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες βαμβακιού στην Ελλάδα
Επόμενο άρθροΗ πρωτοβουλία EUCOTTON: Πώς το ευρωπαϊκό βαμβάκι καθορίζει την τάση προς την ιχνηλασιμότητα στην ευρωπαϊκή μόδα